SHORBA ADDIS

with tomato broth, lentils, carrots, potatoes, & orzo.

Previous

Next